Gebruiksvoorwaarden

 

Aanvaarden van overeenkomst. Uw toegang tot en gebruik van deze website en gerelateerde e-mails (de "Site") is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden en de toepasselijke wetgevingen. Door toegang te verwerven tot en gebruik te maken van de Site, aanvaardt u en gaat u akkoord met, zonder beperking of kwalificatie, de algemene voorwaarden en erkent u dat eventuele andere akkoorden tussen u en Mead Johnson Nutrition worden vervangen en geen macht of effect meer hebben wat uw toegang tot en gebruik van de Site betreft.

Gebruiksdoelstelling. Mead Johnson Nutrition onderhoudt de Site voor uw persoonlijke informatie, educatie en communicatie. Deze Site is een educatieve service voor patiënten en het publiek. Het is de bedoeling bepaalde bedrijfsgerichte en feitelijke productinformatie te verschaffen met betrekking tot Mead Johnson Nutrition in het Verenigd Koninkrijk en is uitsluitend bedoeld voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk. De meningen en aanbevelingen die door bezoekers op de Site worden gesteld vertegenwoordigen die van personen en zijn niet bedoeld als bekrachtiging of aanbeveling door Mead Johnson Nutrition (inclusief specifieke producten of diensten). Grasduin gerust door de Site. U kunt materiaal dat weergegeven is op de Site alleen downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen die op de materialen zijn vermeld in acht neemt. U mag de inhoud van de Site echter niet verdelen, wijzigen, overdragen, hergebruiken, herposten, of gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden, inclusief de tekst en afbeeldingen, zonder schriftelijke toelating van Mead Johnson Nutrition. U begrijpt dat Mead Johnson Nutrition niet beweert dat de informatie in de Site geschikt is of beschikbaar is voor gebruik op plaatsen buiten het Verenigd Koninkrijk, voor gebruik door andere partijen dan het beoogde publiek voor elk onderdeel van de Site, en dat toegang tot de Site van Mead Johnson Nutrition vanuit territoria waar de inhoud van de Site illegaal of ongepast kan zijn, verbonden is. Niets op de Site mag worden geïnterpreteerd als een promotie of sollicitatie voor een product of service of voor het gebruik van een product of service die niet gemachtigd is door de wet- en regelgeving van het land waar u zich bevindt, inclusief het Verenigd Koninkrijk. Personen die ervoor kiezen toegang te verschaffen op de Site vanuit andere locaties doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de compliantie met de van kracht zijnde plaatselijke wetgeving.

Geen medisch advies. De Site verschaft geen medisch advies. De vrij verkrijgbare producten van Mead Johnson Nutrition die in deze Site zijn beschreven zijn LSMD, zijn verkrijgbaar op voorschrift en vrij verkrijgbaar. Raadpleeg de volledige productinformatie voor elk farmaceutisch product waarnaar in deze website wordt verwezen. Het is niet de bedoeling van Mead Johnson Nutrition om medische of gelijkaardige professionele diensten of advies te verschaffen, en de informatie die op de Site wordt verstrekt is niet bedoeld als vervanging van medische advies dat werd gegeven door een professionele zorgverlener. Als u dergelijke diensten of advies nodig heeft, dient u onmiddellijk een arts of professionele zorgverlener te raadplegen.

Bescherming van auteursrechten. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u ziet of leest op de Site auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld, en niet mag worden gebruikt tenzij zoals vermeld in deze in deze algemene voorwaarden of in de tekst op de Site zonder schriftelijke toelating van Mead Johnson Nutrition. Mead Johnson Nutrition garandeert of beweert niet dat uw gebruik van materialen weergegeven op de Site de rechten van derde partijen die niet in het bezit zijn van of aangesloten bij Mead Johnson Nutrition niet zal schenden.

Handelsmerken. De handelsmerken, handelsbenamingen, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk de "Handelsmerken") weergegeven op de Site zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Mead Johnson Nutrition, haar dochterbedrijven wereldwijd of andere derde partijen. Niets dat is opgenomen in de Site mag worden beschouwd als verlening, door implicatie, uitsluitsel of anderszins, van een licentie of recht tot het gebruik van een handelsmerk weergegeven op de Site zonder de schriftelijke toestemming van Mead Johnson Nutrition of van de derde partij die het handelsmerk weergegeven op de Site in bezit kan hebben. Uw gebruik van de handelsmerken weergegeven op de Site, of elke andere inhoud op de Site, behalve zoals beschreven in deze algemene voorwaarden, is ten strengste verboden. We stellen u er ook van op de hoogte dat Mead Johnson Nutrition haar intellectuele eigendomsrechten ten volle zal verdedigen, zelfs als dit criminele vervolging inhoudt.

Uitsluiting van garantie. Hoewel Mead Johnson Nutrition zich alle redelijke moeite getroost om nauwkeurige en up-to-date informatie in de Site op te nemen, biedt Mead Johnson Nutrition geen garanties of beweringen voor wat de nauwkeurigheid ervan betreft. Mead Johnson Nutrition stelt zich niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de Site. Zonder hierbij het voorgaande te beperken, wordt alles op de Site voorgesteld "ZOALS HET IS", ZONDER GARANTIE VAN OM HET EVEN WELK TYPE, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEIMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF NIET-INBREUK. Gelieve er rekening mee te houden dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van geïmpliceerde garanties mogelijk niet toestaan, zodat sommige van de bovenstaande uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. Raadpleeg uw lokale wetgeving voor eventuele restricties of beperkingen met betrekking tot de uitsluiting van geïmpliceerde garanties.

Beperking van aansprakelijkheid. Uw gebruik van en grasduinen door de Site zijn op eigen risico. Noch Mead Johnson Nutrition, noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren, of leveren van de Site is aansprakelijk voor enige directe, accidentele, gevolg-, indirecte, of punitieve schade die voortkomt uit uw toegang tot, of gebruik van, de Site. Mead Johnson Nutrition neemt geen verantwoordelijkheid, en zal niet aansprakelijk zijn,voor eventuele beschadiging aan, of virussen die invloed kunnen uitoefenen op, uw computerapparatuur of andere eigendom als gevolg van uw toegang tot, gebruik van, of grasduinen door de Site of het downloaden van materialen, data, tekst, of afbeeldingen van de Site.

Verboden transmissies. In bepaalde gebieden van de Site kunt u toegang te krijgen tot on-line forums en kunt u e-mails doorsturen of op een andere manier feedback geven aan Mead Johnson Nutrition. Mead Johnson Nutrition bevestigt geen, en ontkent meer specifiek, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van deze fora. U mag geen onwettig, bedreigend, vernederend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of elk materiaal dat de uitvoering van enig strafbaar feit zou kunnen uitlokken of aanmoedigen, tot civielrechtelijke aansprakelijkheid zou leiden, of op een andere wijze de wet kan schenden, posten of versturen. Bovendien is het verboden om informatie te posten of te versturen die (a) inbreuk maakt op de rechten van anderen of hun privacy of publiciteitsrechten schendt, (b) is beschermd door auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht, tenzij met de expliciete schriftelijke toestemming van de eigenaar van een dergelijk recht, (c) een virus, programmafout of ander schadelijk item bevat, of (d) wordt gebruikt voor een onwettige samenspanning tegen een andere persoon teneinde handel of competitie te beperken. U bent alleen aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van inbreuk op auteursrecht, handelsmerk, of ander eigendomsrecht, of elk ander nadeel dat resulteert uit uw gebruik van de Site.

Indieningen door gebruikers. De meningen en aanbevelingen die door bezoekers op de Site worden gesteld vertegenwoordigen die van personen en zijn niet bedoeld als bekrachtiging of aanbeveling door Mead Johnson Nutrition (inclusief specifieke producten of diensten). Alle "persoonlijk identificeerbare informatie of persoonlijke gegevens" die worden verstuurd naar de Site valt onder het privacybeleid van de Site. Anderzijds is elke communicatie of materiaal die u via elektronische mail of op een andere manier naar de Site verstuurt en die geen persoonlijke gegevens bevat, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, of dergelijke, niet-vertrouwelijk en niet-gepatenteerd, en zal als dusdanig worden behandeld. Met uitzondering van persoonlijke gegevens die onder het privacybeleid van de Site vallen, begrijpt u dat alles wat u verstuurt of post door Mead Johnson Nutrition of haar dochtermaatschappijen voor elk doeleinde mag worden gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaring, overdracht, publicatie, uitzending en posting. Verder is Mead Johnson Nutrition vrij om alle ideeën, concepten, knowhow, processen, of technieken aanwezig in elke communicatie die u naar de Site verstuurt om het even welke reden, inclusief, maar niet beperkt tot, ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van producten en diensten door middel van dergelijke ideeën, concepten, knowhow, processen of technieken te gebruiken.

Links naar andere Sites. Het verschaffen van een link naar een andere website die niet wordt beheerd door Mead Johnson Nutrition is uitsluitend voor uw gebruiksgemak en vormt geen goedkeuring of aanbeveling door Mead Johnson Nutrition van de website of locatie van een dergelijke andere derde partij. Mead Johnson Nutrition heeft niet alle sites die een link hebben naar de Site bekeken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van alle off-site pagina’s of alle andere sites met een link naar de Site. Uw verbinding naar andere off-site pagina’s of andere sites gebeurt op eigen risico. Als u doorgaat naar een andere site, lees dan steeds de juridische termen en het privacybeleid van de nieuwe site. Deze kan verschillen van deze die worden beheerd door de Site.

Toepasselijk recht. Deze overeenkomst en de uitvoering ervan valt onder de wetgevingen van Engeland en Wales, ongeacht de strijdigheid met wettelijke bepalingen. U stemt toe met en onderwerpt zich aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Engelse rechtbanken voor alle vragen en tegenstrijdigheden die voortkomen uit uw gebruik van de Site en deze overeenkomst. In zoverre toegestaan door de toepasselijke wetgeving moet elke claim of oorzaak van handeling voortkomende uit of met betrekking tot uw toegang of gebruik van de Site ingediend worden binnen de twee (2) jaar vanaf de datum waarop deze claim of handeling is ontstaan of gegroeid.

Wijziging van overeenkomst. Mead Johnson Nutrition kan, te allen tijde, de algemene voorwaarden van deze overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Site herzien. Indien er in deze juridische mededeling opgenomen algemene voorwaarden worden veranderd, zal de aangepaste mededeling op de Site worden gepost. U bent door dergelijke revisies gebonden en dient daarom deze algemene voorwaarden regelmatig te lezen.